SPRAWDŹ, CZY KWALIFIKUJESZ SIĘ DO PROGRAMU?

1. Jestem właścicielem/współwłaścicielem domu jednorodzinnego i posiadam akt własności
2. Posiadam źródło ciepła wymagane w programie lub jestem skłonny do wymiany pieca na spełniający normy Czystego Powietrza
3. Posiadam kominek tylko do celów rekreacyjnych. Kominek, który służy do ogrzewania budynku jestem gotowy zlikwidować
4. Jestem zainteresowany wykonaniem termoizolacji domu, korzystając z dofinansowania z programu Czyste Powietrze
5. Jestem gotowy skorzystać z preferencyjnego kredytu w ramach programu Czyste Powietrze lub częściowo sfinansować ocieplenie z własnych środków
6. W budynku wydzielone są maksymalnie 2 lokale mieszkalne, zgodnie z księgą wieczystą
7. Data pozwolenia na budowę została wystawiona w terminie do 15.12.2002

Program Form

Program Form
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Caparol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 393 (02-801) dalej „Administrator”, moich danych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że: (i) podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na wysłaną wiadomość, (iii) odbiorcami danych są: Organizator, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe, (iv) dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z odpowiedzią na przesłaną wiadomość, (v) przetwarzanie danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwę i nr ulicy/mieszkania, kod pocztowy, miasto, (vi) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych RODO, (vii) posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (viii) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. Żądania należy wysłać na adres e-mail: iod@caparol.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez markę Caparol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 393 (02-801) dalej „Administrator”, moich danych w celach otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że: (i) podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na wysłaną wiadomość, (iii) odbiorcami danych są: Organizator, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe, (iv) dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z odpowiedzią na przesłaną wiadomość, (v) przetwarzanie danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwę i nr ulicy/mieszkania, kod pocztowy, miasto, (vi) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych RODO, (vii) posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (viii) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO. Żądania należy wysłać na adres e-mail: iod@caparol.pl
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: „RODO”, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caparol Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 393 (02-801).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: iod@caparol.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz uczestnictwa w programie „Czyste powietrze” prowadzonym przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B.
4. Państwa dane będą przez nas przetwarzane przez czas współpracy , a po tym terminie, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz upływu ustawowych terminów przechowywania dokumentacji.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i zleceniobiorcy Administratora na podstawie nadanych upoważnień oraz współpracownicy i podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, m.in:
· DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Niemcy, odpowiedzialny za programowanie bazy danych CRM, z siedzibą w Niemczech,
· Aurea Software, Inc., 401 Congress Avenue, Suite 2650, Austin, TX 78701, Stany Zjednoczone, który świadczy usługi hostingowe dla naszego systemu IT oraz zapewnia wsparcie systemu;
· Partnerzy Handlowi Administratora w celu realizacji inwestycji w programie „Czyste Powietrze”;
· Bezpośredni realizator inwestycji/ wykonawca techniczny.
Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się jedynie w celu realizacji ww. celów.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może skutkować odmową uczestnictwa w programie „Czyste powietrze” przez administratora;
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.