Polityka prywatności

1. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO), innych ustaw o ochronie danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze prawa o ochronie danych osobowych jest  Caparol Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 393, 02-801 Warszawa, e-mail: info@caparol.pl, tel. 22 5442040.


2. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Zewnętrznym inspektorem ochrony danych administratora jest:

Pan Krzysztof Radtke

e-mail: iod@caparol.pl


3. Definicje

Nasza polityka prywatności wykorzystuje terminologię podaną w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być zrozumiała i przejrzysta. W tym celu zaczynamy od wyjaśnienia następujących terminów:

 • Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 • Osoba, której dane dotyczą

Osobą, której dane dotyczą jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, które dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 • Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 • Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • Administrator

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

 • Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

 • Strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

 • Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.


4. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

Ochrona danych, bezpieczeństwo danych i ochrona tajemnicy mają dla nas wysoki priorytet. Zapewnienie stałej ochrony dotyczących Państwa danych osobowych, danych Państwa przedsiębiorstwa i Państwa tajemnic zakładowych jest dla nas bardzo ważne.

Mogą Państwo generalnie korzystać z naszej strony internetowej bez podawania swoich danych osobowych. Jeżeli jednak chcą Państwo za pośrednictwem naszej strony internetowej skorzystać z usług naszego przedsiębiorstwa, niezbędne jest podanie dotyczących Państwa danych osobowych. Dane podane przez Państwa oraz dane zebrane przez stronę internetową i dane pozyskane podczas użytkowania wykorzystujemy generalnie wyłącznie do celów własnych, czyli do prowadzenia i udostępniania naszej strony internetowej oraz do nawiązania kontaktów handlowych i realizacji usług/ofert oferowanych za pośrednictwem strony internetowej (wykonanie umowy), i nie udostępniamy ich osobom trzecim, o ile nie jesteśmy do tego zobowiązani zarządzeniami urzędowymi. We wszystkich pozostałych przypadkach zwracamy się do Państwa o udzielenie na to specjalnej zgody.

Przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z wymaganiami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i wiążącymi nas krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych. Za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności pragniemy poinformować Państwa o sposobie, zakresie i celu przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto informujemy też o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia stosownej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Dlatego ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji treści poufnych, na przykład zapytań kierowanych przez Państwa do nas jako do operatora strony za pośrednictwem formularza kontaktowego nasza strona internetowa korzysta z systemu szyfrowania danych SSL. Zakodowane połączenie można rozpoznać po adresie przeglądarki, który z "http://" zmienia się na „https://”, i po symbolu kłódki pojawiającego się na Państwa przeglądarce. Przy aktywnym systemie szyfrowania danych SSL dane przesyłane nam przez Państwa nie mogą być odczytane przez osoby trzecie. Nie mniej nie można wykluczyć występowania w internetowych kanałach transmisji danych luk bezpieczeństwa, w związku z czym nie ma możliwości zapewnienia bezwzględnego bezpieczeństwa danych.


5. Ogólne informacje dotyczące podstawy prawnej

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, na które uzyskaliśmy zgodę osoby, której dane dotyczą, stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne w celu wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, stanowi art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Dotyczy to także procesów przetwarzania w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, stanowi art. 6 ust. 1 lit. d ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).


6. Ogólne informacje dotyczące usuwania danych i okresu ich przechowywania

Dane osobowe dotyczące danej osoby zostaną usunięte lub zablokowane w momencie ustania celu ich przechowywania. Dane mogą być przechowywane po tym terminie, jeżeli jest to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w postaci rozporządzeń UE, ustaw lub innych przepisów wiążących administratora. Dane są blokowane lub usuwane także po upływie terminu przechowywania przewidzianego w określonych powyżej przepisach, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania tych danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.


7. Utrwalanie ogólnych danych i informacji

Nasza strona internetowa przy każdym jej otwarciu przez osobę, której dane dotyczą, lub przez system automatyczny utrwala szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach log serwera. Utrwalane mogą być (1) informacje dotyczące zastosowanych typów i wersji przeglądarek, (2) system operacyjny stosowany przez system dokonujący wejścia na stronę internetową, (3) strona internetowa, z której system dokonujący wejścia na stronę internetową wchodzi na naszą stronę (tak zwany referrer), (4) podstrony internetowe sterowane przez system dokonujący wejścia na stronę zainstalowany na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina wejścia na stronę internetową, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) Internet-Service-Provider systemu dokonującego wejścia na stronę internetową oraz (8) inne podobne dane i informacje służące do ochrony przed zagrożeniem w przypadku ataków na nasze systemy IT.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji nie odnosimy ich do osoby, której dane dotyczą. Informacje te są nam potrzebne do (1) prawidłowego wysłania treści zawartych na naszej stronie internetowej, (2) optymalizacji treści zawartych na naszej stronie internetowej i jej reklamy, (3) zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania naszych systemów IT i urządzeń technicznych naszej strony internetowej oraz (4) udostępnienia organom ścigania informacji niezbędnych do przeprowadzenia dochodzenia w przypadku cyberataku. Te zbierane anonimowo dane i informacje są zatem przez nas interpretowane statystycznie a także w celu zwiększenia poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie i zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych. Anonimowe dane zawarte w plikach log serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane te dotyczą.

Podstawa prawna

Cel przechowywania

Okres przechowywania

Sprzeciw / możliwość usunięcia

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(uzasadniony prawnie interes)

 

Tymczasowe przechowywanie adresu IP w systemie jest konieczne w celu umożliwienia wysłania strony internetowej do użytkownika. Wymaga to przechowywania adresu IP użytkownika przez okres trwania sesji.

Dane zostają usunięte w momencie, gdy nie są już konieczne do osiągnięcia celu, w którym zostały zebrane. W przypadku utrwalania danych w celu udostępnienia strony internetowej przestają być one potrzebne w momencie zakończenia danej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach log dane przestają być potrzebne najpóźniej po upływie siedmiu dni. Możliwe jest przechowywanie danych po upływie tego terminu. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, dzięki czemu nie ma już możliwości przyporządkowania ich do klienta korzystającego ze strony.

 

Nie, ponieważ dane są konieczne do prowadzenia strony internetowej


8. Rejestracja na stronie internetowej

Mogą się Państwo zarejestrować na naszej stronie internetowej podając swoje dane osobowe. Które dane osobowe będą przy tym przekazywane do administratora, wynika z danej formatki, na której wprowadzane są dane przy rejestracji. Dane podane przez osobę, której one dotyczą są zbierane i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego u administratora i do celów własnych. Możemy zarządzić przekazanie danych  do jednego lub kilku pomiotów przetwarzających, na przykład do firmy świadczącej usługi IT, firmy świadczącej usługi płatnicze lub usługi logistyczne, które będą wykorzystywały dane także wyłącznie w celu wykonania udzielonego im przez nas zlecenia.

Przy rejestracji na naszej stronie internetowej przechowujemy także adres IP nadany przez Państwa Internet-Service-Providera (ISP) oraz datę i godzinę Państwa rejestracji. Przechowywanie tych danych umożliwia nam w razie potrzeby wyjaśnienie przestępstw i przypadków naruszenia praw autorskich. Dlatego przechowywanie tych danych stanowi dla nas konieczne zabezpieczenie i uzasadniony prawnie interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO. Dane te nie są generalnie przekazywane osobom trzecim, o ile nie jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub nie służy to ściganiu przestępstw lub przypadków naruszenia prawa.

Dane osobowe udostępnione nam przez Państwa dobrowolnie przy rejestracji służą nam także do oferowania Państwu treści i usług, które ze względu na swój charakter mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom.

Podstawa prawna

Cel przechowywania

Okres przechowywania

Sprzeciw / możliwość usunięcia

Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO

(wykonanie umowy)

Rejestracja danych użytkownika jest wymagana do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem lub do przeprowadzenia działań niezbędnych przed zawarciem umowy.

Okres przechowywania danych użytkownika zebranych podczas jego rejestracji w celu wykonania umowy lub przeprowadzenia działań niezbędnych przed zawarciem umowy upływa, gdy dane te nie są już niezbędne do wykonania umowy. Także po zawarciu umowy może istnieć konieczność  przechowywania danych osobowych strony umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub wynikających z przepisów prawa.

Jako użytkownik mogą Państwo w każdym momencie rozwiązać rejestrację. Mogą też Państwo w każdym momencie zażądać zmiany przechowywanych danych, które dotyczą Państwa.

Jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy lub przeprowadzenia działań niezbędnych przed zawarciem umowy, wcześniejsze usunięcie danych możliwe jest tylko w przypadku, gdy ich usunięciu nie stoi na przeszkodzie wykonanie zobowiązań umownych lub wynikających z przepisów prawa.


9. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

Na naszej stronie internetowej znajdują się formularze kontaktowe, z których można skorzystać w celu nawiązania z nami kontaktu drogą elektroniczną. W przypadku skorzystania z tej możliwości, dane wprowadzone do formularza przez użytkownika są nam przekazywane i u nas przechowywane. Chodzi tu o następujące dane:

 • pan/pani*
 • tytuł
 • imię i nazwisko*
 • firma
 • adres pocztowy*
 • adres mailowy*
 • numer telefonu
 • numer faksu
 • URL
 • dotyczy
 • informacja*

*dane obowiązkowe

Ponadto w momencie wysyłania wiadomości pozyskiwane zostają także następujące dane:

 • data i godzina wysłania wiadomości

Alternatywnie możliwe jest nawiązanie kontaktu za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane są dane osobowe użytkownika przekazane wraz z przesłaną wiadomością e-mail.

Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Będą one wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia konwersacji.

Podstawa prawna

Cel przechowywania

Okres przechowywania

Sprzeciw / możliwość usunięcia

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku zapytań kierowanych na formularzu kontaktowym i/lub drogą mailową stanowi generalnie art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia RODO

 (Wykonanie umowy; środki podejmowane przed zawarciem umowy);

art. 6 ust. 1 lit. c. rozporządzenia RODO (wykonanie zobowiązania prawnego, np. udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony danych) i

poza tym art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO

(prawnie uzasadniony interes).

Przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do formatki/podanych w e-mailu służy nam wyłącznie do opracowania nawiązanego kontaktu. Stanowi to także uzasadniony prawnie interes przetwarzania danych.

Przetwarzanie pozostałych danych osobowych w trakcie procesu wysyłki ma na celu niedopuszczenie do nieuzasadnionego użycia formularza kontaktowego i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów IT.

Dane są usuwane w momencie, gdy przestają być konieczne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych podanych w przy wypełnianiu formularza kontaktowego i danych osobowych przesłanych drogą mailową następuje to w momencie zakończenia danej konwersacji z użytkownikiem. Konwersacja z użytkownikiem jest zakończona, jeżeli z jej okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy dana korespondencja na podstawie prawa handlowego podlega obowiązkowi przechowywania.

Dane osobowe zebrane dodatkowo w trakcie procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie terminu siedmiu dni.

Użytkownik może w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przechowywania dotyczących go danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.


10. Przesyłki reklamowe

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych, które otrzymaliśmy od Państwa w ramach zawartej między nami umowy, i do wykorzystywania ich do własnych celów reklamowych, np. do przesyłania podobnych, interesujących ofert i informacji  dotyczących naszych ofert i usług listownie, a w przypadku podania przez Państwa adresu mailowego i wyrażenia przez Państwa na to odrębnej zgody, także drogą mailową.

Podstawa prawna

Cel przechowywania

Okres przechowywania

Sprzeciw / możliwość usunięcia

Podstawę prawną przesyłania informacji reklamowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes)

 

Celem zbierania danych jest także – oprócz wykonania umowy – przesyłanie klientom ukierunkowanych (odpowiadających ich interesom) materiałów reklamowych.

Dane są usuwane najpóźniej po upływie 6 lat od ostatniego zamówienia lub kontaktu, a w przypadku, gdy po upływie tego terminu nadal istnieje obowiązek ich przechowywania, zostają zablokowane do celów reklamowych.

Ogólne prawo wniesienia sprzeciwu (patrz punkt dotyczący praw przysługujących osobom, których dotyczą zgromadzone dane).


11. Ochrona danych osobowych przy ubieganiu się o pracę i w ramach procedury rekrutacyjnej

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe osób ubiegających się pracę w celu realizacji procesu rekrutacji. Przetwarzanie może być też prowadzone drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy osoba ubiegająca się o pracę przekazuje nam dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład mailem. Jeżeli ubiegali się Państwo i pracę i zawrzemy z Państwem umowę o pracę, przekazane dane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przechowywane w celu realizacji umowy o pracę. W przypadku, gdy administrator nie podpisze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie sześciu miesięcy od momentu poinformowania kandydata o odmowie zatrudnienia, o ile inne uzasadnione prawnie interesy administratora nie stoją na przeszkodzie usunięcia tych dokumentów. Innym uzasadnionym prawnie interesem w tym rozumieniu jest na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w ramach postępowania prowadzonego na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

Podstawa prawna

Cel przechowywania

Okres przechowywania

Sprzeciw / możliwość usunięcia

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku zapytań kierowanych na formularzu kontaktowym i/lub drogą mailową stanowi generalnie art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia RODO

(wykonanie umowy o pracę; środki podejmowane przed zawarciem umowy o pracę);

art. 6 ust. 1 lit. c. rozporządzenia RODO (wykonanie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, np. udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania rekrutacyjnego) i

w pozostałym zakresie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO

(uzasadniony prawnie interes) oraz

specjalne normy prawne ustanawiające upoważnienia, takie jak zbiorowy układ pracy, umowa między pracodawcą a radą pracowniczą, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych itp. Uzupełniająco zwraca się uwagę na wykaz przetwarzanych informacji  dotyczących personelu/HR.

Jeżeli ubiegali się Państwo o pracę i zawrzemy z Państwem umowę o pracę, przekazane dane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przechowywane w celu realizacji umowy o pracę.

 

W przypadku, gdy administrator nie podpisze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte po upływie sześciu miesięcy od momentu poinformowania o odmowie zatrudnienia, o ile inne uzasadnione prawnie interesy administratora nie stoją na przeszkodzie usunięcia tych dokumentów.

Innym uzasadnionym prawnie interesem w tym rozumieniu jest na przykład obowiązek przedstawienia dowodów w ramach postępowania prowadzonego na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG)

Tylko ogólne możliwości wniesienia sprzeciwu i usunięcia.


12. Cookies – opis i zakres przetwarzania danych

W ramach naszej oferty udostępnianej w Internecie stosujemy – podobnie jak w przypadku wielu innych stron internetowych – pliki cookie. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, które zostają zapamiętane na Państwa komputerze i które przechowują określone ustawienia i dane do wymiany z naszą ofertą w Internecie za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Plik cookie zawiera generalnie nazwę domeny, z której dany plik cookie został wysłany, oraz informacje o wieku plików cookie i alfanumeryczny numer identyfikacyjny.

Pliki cookie umożliwiają nam identyfikację Państwa komputera i niezwłoczne udostępnienie ewentualnych ustawień domyślnych. Pliki cookie pomagają nam udoskonalić naszą ofertę w Internecie i zaproponować Państwu lepszy i jeszcze lepiej dostosowany do Państwa potrzeb serwis.

Stosowane przez nas pliki cookie są to tak zwane pliki session-cookie, które po zakończeniu sesji przeglądarki zostają automatycznie usunięte.

Ponadto na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie, które umożliwiają nam przeprowadzenie analizy zachowania użytkowników podczas serfowania na stronie.

Zgromadzone w ten sposób dane dotyczące użytkownika są poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych pseudominizowane. Dzięki temu nie ma już możliwości przyporządkowania danych do użytkownika wchodzącego na stronę. Dane te nie są przechowywane razem z pozostałymi danymi osobowymi dotyczącymi użytkowników.

Wchodząc na naszą stronę internetową użytkownicy są na pasku informowani o stosowaniu przez nas plików cookie na potrzeby analizy i otrzymują informację o niniejszej polityce prywatności. Można tak ustawić swoją przeglądarkę, aby byli Państwo informowani o zastosowaniu plików cookie i mogli każdorazowo decydować o ich akceptacji lub wyłączeniu w określonych przypadkach lub generalnie. W przypadku niezaakceptowania plików cookie należy się liczyć z możliwością ograniczenia funkcjonalności naszej strony internetowej. Korzystając z przytoczonych poniżej linków znajdą Państwo informację o sposobie aktywowania lub wyłączania plików cookie w najbardziej popularnych przeglądarkach:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Nasze pliki cookie zostaną zaakceptowane, jeżeli aktywowali lub nie wyłączyli Państwo ustawień plików cookie i nadal korzystają z tej strony internetowej.

Podstawa prawna

Cel przechowywania

Okres przechowywania

Sprzeciw / możliwość usunięcia

Art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO  (uzasadniony prawnie interes) dla plików cookie, które są niezbędne ze względów technicznych

Poza tym: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO

(zgoda)

 

Celem stosowania plików cookie, które są niezbędne ze względów technicznych, jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez zastosowania plików cookie. W przypadku tych funkcji konieczne jest, aby przeglądarka została ponownie rozpoznana także po zmianie strony.

Analityczne pliki cookie stosowane są w celu poprawy jakości naszej strony internetowej i prezentowanych na niej treści. Dzięki zastosowaniu analitycznych plików cookie możemy poznać sposób wykorzystywania strony internetowej i na tej postawie systematycznie optymalizować naszą ofertę.

Cele te stanowią także nasz uzasadniony prawnie interes przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

 

Pliki cookie są zapamiętywane na komputerze użytkownika i przesyłane z niego na naszą stronę internetową. Dzięki temu także jako użytkownik mają Państwo pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie.

Zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Przechowywane już pliki cookie można w każdym momencie usunąć. Może to nastąpić także automatycznie. Wyłączenie plików cookie dla naszej strony internetowej może spowodować, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą mogły być wykorzystywane w pełnym zakresie.

Przesyłanie plików flash-cookie można powstrzymać poprzez zmianę ustawień flash playera, a nie poprzez ustawienia przeglądarki

Ponadto odwiedzając naszą stronę internetową stosowane są wymienione poniżej pliki cookie osób trzecich.


13. Kanały mediów społecznościowych, plug-in i trackingtools


 • Uregulowania w zakresie ochrony danych osobowych dotyczące stosowania plug-in sieci społecznościowej LinkedIn

Nasze strony internetowe stosują plug-in sieci społecznościowej LinkedIn. LinkedIn jest ofertą spółki LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dalej „LinkedIn“). Plug-in LinkedIn można rozpoznać po logo lub polu „Recommend-Button“ („rekomendacje“). Przypominamy, że przy odwiedzaniu naszej strony internetowej plug-in zapewnia połączenie między Państwa przeglądarką internetową a serwerem LinkedIn. LinkedIn zostaje zatem poinformowany, że nasza strona internetowa została odwiedzona przez Państwa adres IP. Klikając na pole „Recommend-Button“ sieci społecznościowej LinkedIn będąc równocześnie zalogowanym na swoim koncie w LinkedIn, mogą Państwo na swojej stronie na profilu LinkedIn umieścić link do informacji znajdujących się na naszej stronie internetowej. Tym samym stwarzają Państwo możliwość, aby LinkedIn przyporządkował do Państwa lub do Państwa konta użytkownika Państwa wizytę na naszych stronach internetowych. Zwracamy uwagę, iż nie posiadamy wiedzy o treści przekazanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn.

Szczegółowe informacje dotyczące zbierania danych, przysługujących Państwu możliwości prawnych i opcji ustawień uzyskają Państwo od LinkedIn. Są one dostępne na stronie http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy.


 • Uregulowania w zakresie ochrony danych osobowych dotyczące stosowania plug-in Facebooka

Strona ta wykorzystuje tak zwane plug-in („plug-in”) sieci mediów społecznościowych facebook.com, której operatorem jest spółka Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Plug-in są oznaczone logo Facebooka (biała litera „f“ na niebieskim polu lub symbol „kciuka podniesionego do góry“) lub informacją „Facebook Social Plug-In". Zestawienie plug-in sieci społecznościowej Facebook i ich obraz graficzny dostępne są pod adresem: http://developers.facebook.com/Plug-Ins.

Jeżeli uczestnik otworzy jedną z naszych stron internetowych, która zawiera taki plug-in, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Treść plug-in zostaje przekazana przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i przez nią umieszczona na stronie internetowej. Dlatego oferent nie ma żadnego wpływu na zakres danych pobieranych przez Facebook przy pomocy tego plug-in i informuje uczestników zgodnie ze swoim stanem wiedzy (https://www.facebook.com/help/186325668085084):
Poprzez włączenie plug-in Facebook otrzymuje informację, że uczestnik odwiedził daną stronę oferty. Jeżeli uczestnik jest zalogowany na Facebooku, wizyta ta może być przez Facebook przyporządkowana do konta użytkownika na Facebooku. Jeżeli użytkownik wchodzi w interakcję z plug-in, uruchamiając na przykład „like bottom“ lub umieszczając komentarz, informacja o tym zostaje przez Państwa przeglądarkę przesłana bezpośrednio do Facebooka, gdzie jest przechowywana. Nawet w przypadku, gdy uczestnik nie jest uczestnikiem Facebooka, istnieje możliwość, że Facebook pozna i będzie przechowywał jego adres IP. Według Facebooka w Niemczech przechowywany jest tylko jeden zanonimizowany adres IP.
Informacje o celu i zakresie zbierania danych, ich przetwarzaniu i użytkowaniu przez Facebook oraz o przysługujących w związku z tym prawach i możliwościach ustawień w celu ochrony sfery prywatnej uczestników dostępne są w polityce prywatności Facebooka pod adresem: http://www.facebook.com/policy.php.

Uczestnik, który nie jest członkiem Facebooka i nie chce, aby za pośrednictwem tej oferty Facebook zbierał o nim informacje i wiązał je z przechowywanymi na Facebooku dotyczącymi go danymi członkowskimi, musi przed odwiedzeniem naszej strony internetowej wylogować się z Facebooka.
Plug-in sieci społecznościowej Facebook można też blokować przy pomocy dodatku do Państwa przeglądarki, na przykład "Facebook Blocker".


 • Uwagi dotyczące przetwarzania danych na naszej oficjalnej stronie na Facebooku

Generalnie nie zbieramy i nie przetwarzamy dotyczących Państwa danych osobowych:
Podczas Państwa wizyty na naszej stronie na Facebooku generalnie nie zbieramy i nie przetwarzamy dotyczących Państwa danych osobowych. Dane te są przetwarzane przez spółkę Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zasady ochrony danych obowiązujące w tej spółce dostępne są na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Zbieranie i przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych w wyjątkowych sytuacjach:
Jeżeli w wyjątkowych przypadkach dotyczące Państwa dane osobowe (np. pochodzące z komentarzy) są przez nas przetwarzane (niezależnie od Facebooka), to dobywa się to wyłącznie dla naszych własnych celów, np. w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na zapytania lub powiadomienia o wygranej. W takich przypadkach występujemy jako administrator; obowiązują zatem odpowiednie zasady omówione w niniejszej polityce prywatności.

Podstawa prawna

Cel przechowywania

Okres przechowywania

Sprzeciw / możliwość usunięcia

Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO, w pozostałym zakresie przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, np. w sytuacji konkretnego podejrzenia popełnienia czynu karalnego zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) rozporządzenia RODO.

Wyłącznie do celów własnych, na przykład do przeprowadzenia konkursu i innych promocji.

 

Państwa dane zostaną usunięte po ustaniu celu, o ile nie istnieje obowiązek ich przechowywania przez dłuższy okres.

Zgodnie z warunkami i możliwościami technicznymi Facebooka, a przy przejęciu danych  do naszego systemu w szczególnych przypadkach zgodnie z postanowieniami ogólnymi określonymi w punkcie 9.


 • Uregulowania w zakresie ochrony danych osobowych dotyczące stosowania YouTube

Na niniejsze stronie internetowej zainstalowaliśmy elementy portalu YouTube. Ten internetowy portal wideo umożliwia z jednej strony bezpłatne publikowanie na nim materiałów wideo, a pozostałym użytkownikom również bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie tych materiałów wideo. YouTube pozwala na publikowanie wszelkiego rodzaju materiałów wideo, dzięki czemu za pośrednictwem tego portalu internetowego można pobierać zarówno kompletne filmy i audycje telewizyjne, jak i filmy muzyczne, ścieżki dźwiękowe lub filmy wideo wykonane samodzielnie przez użytkowników.

Operatorem portalu YouTube jest spółka YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Spółka YouTube, LLC jest spółką należącą do spółki Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każda wizyta jednej ze stron niniejszej strony internetowej, której operatorem jest administrator i na której został zainstalowany element YouTube (wideo YouTube) powoduje, że przeglądarka internetowa zainstalowana w systemie IT użytkownika dzięki danemu elementowi YouTube pobiera z portalu You Tube prezentację danego elementu YouTube. Szczegółowe informacje dotyczące portalu YouTube można pobrać na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technologicznego YouTube i Google uzyskują wiedzę o konkretnej stronie naszej strony internetowej, na której wizytę złożyła dana osoba.

Jeżeli dana osoba jest równocześnie zalogowana na portalu YouTube, przy otwieraniu jednej ze stron strony internetowej zawierającej zintegrowany materiał wideo pochodzący z portalu You Tube, portal ten może zidentyfikować konkretną stronę naszej strony internetowej, która została odwiedzona przez daną osobę.  Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przyporządkowywane do konta na YouTubie należącego do osoby, której dane te dotyczą.

YouTube i Google za pośrednictwem elementu You Tube otrzymują informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę, zawsze wtedy, gdy osoba ta w momencie pobrania naszej strony internetowej jest równocześnie zalogowana na portalu YouTube; następuje to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknęła na film prezentowany na portalu YouTube. Jeżeli zainteresowana osoba nie życzy sobie, aby tego typu informacja była przekazywana do YouTube i Google, może do tego uniknąć wylogowując się ze swojego konta na portalu YouTube przed pobraniem naszej strony internetowej.

Opublikowana przez YouTube polityka prywatności, która jest dostępna do pobrania na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawiera informacje o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.


 • Przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z oprogramowania Piwik Pro

Dostawca tej strony internetowej używa oprogramowania "PiwikPro" niemieckiej firmy Piwik PRO GmbH (Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin, Niemcy) do celów analizy stron internetowych i zarządzania zgodami. Podczas korzystania z PiwikPro gromadzone są analityczne pliki cookie, które umożliwiają dostawcy strony internetowej korzystanie z analizy zachowania użytkowników podczas surfowania po stronie, w celu optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez poprawę jakości i treści zamieszczonych na stronie. W tym celu stosowane są tak zwane "analityczne pliki cookie", które dostarczają dostawcy strony internetowej spostrzeżeń na temat korzystania z witryny.

Cookies to małe pliki tekstowe, które przechowują informacje o użytkowniku z przeglądarki internetowej na urządzeniu użytkownika.

Zbierane regularnie informacje:

 • Adres IP
 • System operacyjny
 • Identyfikator przeglądarki
 • Lokalizacja dostępu
 • Czas trwania dostępu

 

Podstawa prawna

Cel przechowywania

Czas przechowywania

Sprzeciw / możliwość usunięcia

Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (zgoda)

Celem przetwarzania jest optymalizacja naszej oferty online i naszej obecności w sieci.

O ile wyrazili Państwo zgodę na stosowanie analitycznych plików cookie, celem jest statystyczna analiza zasięgu tych stron internetowych, pomiar sukcesu naszych działań marketingowych online, jak również realizacja procedur testowych, np. w celu przetestowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej komponentów.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub gdy wycofasz swoją zgodę.

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość.

 


 • Uregulowania w zakresie ochrony danych osobowych dotyczące stosowania Google AdWords

Na naszej stronie internetowej mamy zainstalowany program Google AdWords. Google AdWords jest serwisem usług reklamowych, który umożliwia zainteresowanym reklamodawcom umieszczenie ogłoszeń zarówno w wynikach wyszukiwarki Google jak i w sieci reklamowej Google. Reklamodawca może wcześniej ustalić swoje hasła kluczowe, przy pomocy których jego ogłoszenie pojawi się w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik przy pomocy wyszukiwarki poszukuje wyniku  istotnego dla hasła. W sieci reklamowej Google ogłoszenia reklamowe są umieszczane na tematycznie dobranych stronach internetowych za pomocą automatycznego algorytmu i przy uwzględnieniu ustalonych wcześniej haseł kluczowych.

Operatorem usług Google AdWords jest spółka Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Celem zastosowania systemu Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie naszej reklamy na stronach internetowych podmiotów trzecich o tematyce znajdującej się w kręgu zainteresowania naszych odbiorców oraz w wynikach wyszukiwania przy zastosowaniu wyszukiwarki Google, a także wyświetlanie reklam innych przedsiębiorstw na naszej stronie internetowej.

Jeżeli naszą stronę internetową odwiedzi osoba za pośrednictwem reklamy umieszczonej w serwisie reklamowym Google, w systemie IT tej osoby Google umieszcza tak zwany plik cookie do śledzenia konwersji. Co to są pliki cookie wyjaśniliśmy powyżej. Plik cookie do śledzenia konwersji traci swoją ważność po upływie trzydziestu dni i nie służy do identyfikacji danej osoby. Za pośrednictwem pliku cookie do śledzenia konwersji, o ile nie utracił on ważności, można prześledzić, czy na naszej stronie internetowej odwiedzono określone strony naszej strony internetowej, na przykład koszyk z towarami w sklepie internetowym. Za pomocą pliku cookie do śledzenia konwersji zarówno my jak i Google możemy prześledzić, czy dana osoba, która odwiedziła naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy w umieszczonej w AdWords, wygenerowała obrót, czyli zrealizowała transakcję zakupu, czy też transakcja ta została przerwana.

Dane i informacje zebrane w wyniku stosowania plików cookie do śledzenia konwersji są wykorzystywane przez Google do sporządzania statystyk dotyczących wizyt na naszej stronie internetowej. Ze statystyk tych korzystamy w celu ustalenia całkowitej liczby użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę za pośrednictwem reklam i ogłoszeń AdWords, czyli ustalenia, czy dana reklama publikowana za pośrednictwem AdWords okazała się porażką czy sukcesem i na tej podstawie zoptymalizowania naszych ogłoszeń za pośrednictwem AdWords w przyszłości. Nasze przedsiębiorstwa ani inni klienci korzystający z usług reklamowych Google-AdWords nie otrzymują od Google informacji, na podstawie których można zidentyfikować daną osobę.

Przy pomocy plików cookie do śledzenia konwersji przechowywane są dane osobowe, na przykład na temat stron internetowych odwiedzanych przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszych stronach internetowych dane osobowe, łącznie z adresem IP łącza internetowego wykorzystywanego przez osobę, której dane dotyczą, są zatem przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Te zebrane w ramach procesów technicznych dane osobowe mogą być przez Google udostępniane osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej w każdym momencie na stałe zablokować opisany powyżej proces umieszczania plików cookie przez naszą stronę internetową. Takie ustawienie własnej przeglądarki internetowej uniemożliwi także umieszczanie przez Google w systemie IT danej osoby plików cookie do śledzenia konwersji. Ponadto umieszczony wcześniej przez Google AdWords plik cookie może być w każdym momencie usunięty za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się lokowaniu przez Google ukierunkowanej reklamy. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi z każdej używanej przez nią przeglądarki internetowej otworzyć link www.google.de/settings/ads i dokonać tam odpowiednich ustawień.

Szczegółowe informacje i aktualną politykę prywatności Google można pobrać na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


 • Uregulowania w zakresie ochrony danych osobowych dotyczące stosowania Doubleclick

Stosujemy Doubleclick by Google. Jest to usługa spółki Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick stosuje pliki cookie, aby zaprezentować interesujące dla Państwa ogłoszenia reklamowe. W tym celu do Państwa przeglądarki zostanie przyporządkowany pseudonimowo numer identyfikacyjny (ID), który pozwoli na sprawdzenie, jakie ogłoszenia były wyświetlane na Państwa przeglądarce i jakie ogłoszenia były otwierane. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych. Stosowanie plików cookie DoubleClick umożliwia Google i jego partnerskim stronom internetowym jedynie wyświwetlania ogłoszeń na podstawie wcześniejszych wizyt na naszej lub na innych stronach internetowych. Informacje wygenerowane przez pliki cookie są przekazywane do celów ich interpretacji na serwer w USA, gdzie są też przechowywane. Przekazywanie danych przez Google podmiotom trzecim odbywa się tylko na podstawie obowiązujących przepisów lub w ramach przetwarzania danych przez podmioty przetwarzające. W żadnym przypadku Google nie łączy dotyczących Państwa danych osobowych z innymi przechowywanymi przez Google danymi.

Przechowywanie plików cookie można zablokować. Zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych można z przyszłym skutkiem zablokować dokonując odpowiedniego ustawienia oprogramowania Państwa przeglądarki lub pobrać i zainstalować pod poniższym linkiem plug-in przeglądarki dostępny w zakładce rozszerzenie wyłączenia: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może się okazać, iż nie będą mogli Państwo w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji udostępnianych na naszych stronach internetowych.


 • Plug-in innych mediów społecznościowych

Jeżeli stosujemy także plug-in innych mediów społecznościowych, szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych są dostępne w polityce prywatności tych oferentów. W przypadku problemów z dotarciem do tych dokumentów proszę się skontaktować pod adresem podanym w naszej stopce redakcyjnej

Podstawa prawna

Cel przechowywania

Okres przechowywania

Sprzeciw / możliwość usunięcia

Art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO

(uzasadniony prawnie interes)

Celem i uzasadnionym prawnie interesem umieszczania plików cookie podmiotów trzecich jest możliwość poprawy naszej oferty dla Państwa na podstawie analizy sposobu korzystania przez Państwa z naszej strony. Generalnie dane są przekazywane do osób trzecich jedynie po ich pseudonimizacji. Poza tym mogą Państwo we własnym zakresie zablokować umieszczanie plików cookie podmiotów trzecich poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej. Proszę dokładnie porównać umieszczone powyżej informacje dotyczące poszczególnych podmiotów trzecich.

Pliki cookie podmiotów trzecich są przechowywane na komputerze użytkownika i z niego przesyłane na naszą stronę. Dlatego jako użytkownik mają Państwo pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookie podmiotów trzecich.

Zmieniając ustawienia na Państwa przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć funkcję przesyłania plików cookie podmiotów trzecich. Zapisane wcześniej pliki cookie podmiotów trzecich mogą być w każdym momencie usunięte. Można to także wykonać automatycznie.

Przesyłanie plików cookie flash nie może zostać zablokowane poprzez dokonanie odpowiedniego ustawienia przeglądarki. Aby zablokować przesyłanie plików cookie flash należy zmienić ustawienie flash players.


14. Newsletter

W przypadku zarejestrowania do naszego Newslettera Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany do naszych celów reklamowych, dopóki Państwo nie zrezygnują z otrzymywania Newslettera. Będą Państwo otrzymywać regularnie na swój adres e-mail informacje dotyczące aktualnych spraw oraz maile ze specjalnych okazji, na przykład informujące o wyjątkowych promocjach. Maile te mogą być na podstawie posiadanych przez nas informacji spersonalizowane i zindywidualizowane.

Przy rejestracji do naszego Newslettera stosujemy, o ile nie udzielili nam Państwo zgody na piśmie, tak zwaną procedurę Double-Opt-In. Procedura ta oznacza, że Newsletter zostanie Państwu przesłany mailem dopiero wtedy, gdy otrzymamy wcześniej od Państwa wyraźne potwierdzenie, że może aktywować wysyłkę Newslettera. Wówczas prześlemy Państwu informację mailową wraz z prośbą o kliknięcie na jeden z umieszczonych w tym e-mailu linków, aby w ten sposób potwierdzić, że chcą Państwo otrzymywać nasz Newsletter.

Jeżeli przestaną być Państwo zainteresowani otrzymywaniem naszych Newsletterów, mogą Państwo z niego w każdym momencie zrezygnować, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów, z wyjątkiem kosztów transmisji według podstawowej taryfy. Wystarczy skorzystać z umieszczonego w każdym Newsletterze linku do wyrejestrowania lub przesłać odpowiednią informację do nas lub do naszego inspektora ochrony danych.

Podstawa prawna

Cel przechowywania

Okres przechowywania

Sprzeciw / możliwość usunięcia

Podstawę prawną do przetwarzania danych po zarejestrowaniu się przez użytkownika do Newslettera w przypadku wyrażenia na to zgody przez użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO. (zgoda)

 

Zbieranie adresu e-mail użytkownika służy do doręczenia Newslettera.  Zbieranie pozostałych danych osobowych w ramach procesu rejestracji do Newslettera ma zapobiec nieupoważnionemu wykorzystaniu usług lub zastosowanego adresu e-mail.

Pozostałe dane osobowe zbierane są w ramach procesu rejestracji mają na celu niedopuszczenie do nieupoważnionego wykorzystania usług lub zastosowania adresu e-mail.

 

Dane zostają usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. Oznacza to, że adres e-mail użytkownika będzie przechowywany przez okres, w którym aktywny jest abonament Newslettera.

Pozostałe dane osobowe zbierane w ramach procesu rejestracji (takie jak adres IP i data rejestracji) są usuwane z reguły po upływie terminu siedmiu dni.

 

Abonament Newslettera może być przez użytkownika w każdym momencie wypowiedziany. Odpowiedni link do deaktywacji znajduje się w każdym Newsletterze.

Wypowiedzenie abonamentu oznacza równocześnie odwołanie zgody na przechowywanie danych osobowych pobranych  w ramach procesu rejestracji.

 


15. Konkursy z nagrodami

Regularnie organizujemy bezpłatne konkursy, w ramach których uczestnicy mogą wygrać najróżniejsze nagrody. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i zakresu konkursów oraz nagród i warunków uczestnictwa są określane w warunkach uczestnictwa danego konkursu. Udział w konkursie wiąże się z koniecznością podania swoich danych osobowych. Wymagane dane podane są na stronie rejestracji do konkretnego konkursu. Przetwarzane są minimum następujące dane uczestnika/uczestniczki:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • pan/pani lub płeć
 • adres e-mail

Ponadto uczestnicy mogą dobrowolnie podać inne dotyczące ich dane osobowe, na przykład dane adresowe.

Podstawa prawna

Cel przechowywania

Okres przechowywania

Sprzeciw / możliwość usunięcia

Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO (przeprowadzenie działań przed zawarciem umowy) w celu realizacji konkursu.

Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO (zgoda) na przesyłanie reklamy.

Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO (przeprowadzenie działań przed zawarciem umowy) w celu wysłania nagród.

Dane te są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu z nagrodami, na przykład w celu zweryfikowania tożsamości uczestników, przestrzegania granicy wieku dla uczestników konkursu, zwracania się do uczestników w odpowiedni sposób lub powiadomienia ich w przypadku wygrania nagrody.

Ponadto dotyczące Państwa dane osobowe mogą być przechowywane w celu przesłania materiałów reklamowych lub wysłania nagród.

Jeżeli w przypadku wygrania konkursu nagrody są wysyłane lub udostępniane przez specjalistyczny sklep, przedsiębiorstwo powiązane lub podmiot trzeci (partnerzy), dane dotyczące uczestników muszą być przekazane takiemu partnerowi w celu wysłania lub udostępnienia nagrody/nagród.

Dane umieszczone na stronie rejestracji będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i po jego ostatecznym zamknięciu zostaną przez administratora usunięte.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem w ramach konkursów danych osobowych, które Państwa dotyczą, mogą Państwo w każdym momencie skontaktować się z podanym w niniejszej polityce poufności administratorem lub z jego inspektorem ochrony danych. Wymienione w niniejszej polityce poufności prawa przysługujące Państwu jako osobie, której dotyczą dane osobowe, również znajdują pełne zastosowanie do udziału w konkursach z nagrodami.


17. Przysługujące Państwu prawa

W przypadku przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych są Państwo w rozumieniu rozporządzenia RODO osobą, której dane dotyczą i w związku z tym przysługują Państwu następujące prawa wobec administratora:

• Prawo do uzyskania informacji

Są Państwo uprawnieni do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe.

W takim przypadku mogą Państwo zażądać od administratora następujących informacji:

 • cele, w jakich dane osobowe są przetwarzane; kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dotyczące Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
 • planowany okres przechowywania dotyczących Państwa danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o  źródle tych danych;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach podejmowania tych decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mogą Państwo zażądać informacji, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W związku z tym przysługuje Państwu prawo do informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, o których mowa w art. 46 rozporządzenia RODO.

• Prawo do sprostowania danych

Mogą Państwo żądać od administratora sprostowania i/lub uzupełnienia dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzane dane, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niepełne. Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego sprostowania danych.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania

W następujących przypadkach mogą Państwo zażądać od administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych:

 • kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 • jeżeli na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu po Państwa stronie.

Jeżeli przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

W przypadku ograniczenia przetwarzania zgodnie z powyższymi warunkami, administrator poinformuje Państwa przed uchyleniem tego ograniczenia.

• Prawo do usunięcia danych

Mogą Państwo zażądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych.

       • Obowiązek usunięcia

Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • Dotyczące Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Wycofali Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 rozporządzenia RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 rozporządzenia RODO.
 • Dotyczące Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Dotyczące Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dotyczące Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia RODO.

       • Przekazanie informacji podmiotom trzecim

Jeżeli administrator upublicznił dotyczące Państwa dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 rozporządzenia RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą, żądają Państwo, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych osobowych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

       • Wyłączenia

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 rozporządzenia RODO;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporządzenia RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w punkcie a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do usunięcia danych nie przysługuje także w przypadkach, gdy dane osobowe muszą być przechowywane u administratora na podstawie przepisów określających obowiązki i terminy przechowywania danych osobowych.

Prawo do powiadomienia przez administratora o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania

Jeżeli wykonali Państwo wobec administratora swoje prawo do sprostowania lub usunięcia danych lub do ograniczenia ich przetwarzania, administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Na żądanie administrator informuje Państwa o tych odbiorcach.

• Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Państwa dane osobowe, które dostarczyli Państwo administratorowi. Poza tym mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli

• przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO; oraz

• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych mogą Państwo zażądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

Wykonanie prawa do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

• Prawo do sprzeciwu

Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) rozporządzenia RODO; dotyczy to także profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno już wtedy przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to także profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mogą Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

• Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Mogą Państwo w dowolnym momencie i bez podawania przyczyn wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku dotyczące Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte i nie będą więcej przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem,
 • jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub
 • zostaje podjęta za wyrażoną przez Państwa wyraźnie zgodą.

Decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g), i podjęto właściwe środki ochrony praw, wolności i Państwa prawnie uzasadnionych interesów.

W przypadkach, o których mowa w punktach (1) i (3) administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i Państwa prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem rozporządzenia RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.


17. Zmiany niniejszej polityki prywatności

Stan niniejszej polityki prywatności określa umieszczona (poniżej) data. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania w każdym momencie niniejszej polityki prywatności z przyszłym skutkiem. Obowiązująca aktualnie wersja jest dostępna w ofercie online. Zachęcamy do systematycznego zapoznawania się z naszą ofertą w Internecie i prezentowaną tam wiążącą wersją naszej polityki prywatności.


Stan: czerwiec 2019

Administrator: patrz stopka redakcyjna


Informacja dla partnerów handlowych (w szczególności klientów i dostawców), równocześnie informacja dotycząca przetwarzania danych w rozumieniu art. 12, 13, 14 i nast. oraz art. 21 RODO

Szanowna Pani,
szanowny Panie,
drogi partnerze handlowy,

na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) spoczywa na nas obowiązek udzielenia Państwu szczegółowej informacji (art. 13 RODO) na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, z którego z przyjemnością będziemy się wywiązywać. Do ochrony Państwa danych osobowych i postępowania z tymi danymi przywiązujemy ogromne znaczenie, w związku z czym zawsze zwracamy uwagę, aby ich przetwarzanie przebiegało prawidłowo. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo zwrócić bezpośrednio do nas lub do naszego inspektora ochrony danych. Inspektor ochrony danych nie podlega żadnemu przełożonemu, funkcję swoją wykonuje w pełni niezależnie i jest ustawowo zobowiązany do zachowania tajemnicy (art. 38 rozporządzenia UE RODO), dzięki czemu mogą mieć Państwo do niego pełne zaufanie. Odnośnie do przetwarzania danych osobowych przekazujemy Państwu następujące informacje:


1. Administrator

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych jest spółka

Caparol Polska Sp. z o.o.


2. Zarząd, osoba zarządzająca przetwarzaniem danych

• Zarząd

Dyrektorami zarządzającymi w imieniu administratora są:

Kornel Dziworski - Prezes Zarządu, Agnieszka Kręciszewska – Członek Zarządu I Dyrektor ds. Finansów,  Agnieszka Wodecka – Dyrektor ds. Personalnych, Krzysztof Wypych – Dyrektor ds. Sprzedaży, Rafał Osiński – Kierownik ds. Finansów, Robert Woźniak – Dyrektor Zakładu Produkcyjnego i Łańcucha Dostaw


• Inspektor ochrony danych

Zewnętrznym inspektorem ochrony danych jest:

Pan Krzysztof Radtke

Inspektor Ochrony Danych

Tel. +48 506 042 669
e-mail: iod@caparol.pl


3. Adres administratora

Caparol Polska Sp. z o.o.
Ul. Puławska 393
02-801 Warszawa
 


4. Cel przetwarzania danych

Spółka Caparol Polska projektuje, produkuje i sprzedaje innowacyjne systemy powłok. Jako niezależne przedsiębiorstwo rodzinne prowadzone przez piąte pokolenie staliśmy się trzecim pod względem wielkości producentem farb budowlanych w Europie i od kilkudziesięciu lat jesteśmy wiodącym przedsiębiorstwem na rynku niemieckim i austriackim.

Grupa firm DAW obejmująca wiele znaczących na rynku marek jest siłą napędową dla innowacyjnych rozwiązań w zakresie powłok malarskich, systemów ociepleń i ochrony budynków oraz niezawodnym partnerem handlowym. Celem jej działalności jest produkcja i sprzedaż wymienionych powyżej produktów. Spółka DAW SE prowadzi w wielu krajach, także poza Unią Europejską, samodzielne spółki krajowe, między innymi w Rosji, na Ukrainie, na Białorusi czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wykaz zagranicznych przedsiębiorstw można pobrać na stronie http://www.daw.de/unternehmen/wer-wir-sind/unsere-standorte/daw-weltweit.html.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ustanowienia, wykonania i zakończenia umowy (dotyczącej doradztwa, projektowania, kupna, dostawy i usługi) zawartej z Państwem jako partnerem handlowym.


5. Kategorie danych

W tych ramach przetwarzamy w szczególności następujące dotyczące Państwa dane osobowe:

 • firma
 • nazwisko + imię osoby wyznaczonej do kontaktu
 • dane teleadresowe przedsiębiorstwa, pojedynczego przedsiębiorstwa lub osoby prywatnej
 • dane konta bankowego
 • pozostałe dane wymagane do realizacji płatności
 • statystyka dostaw towarów
 • dane dotyczące obrotów
 • dane zawierające treści istniejących dokumentów dotyczących relacji handlowych, czyli pism handlowych, maili oraz adnotacji i notatek z korespondencji ustnej lub telefonicznej

6. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych wynika z:

 • umowy zawartej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia UE RODO (np. umowa kupna, dostawy i serwisowa)
 • wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), 7 rozporządzenia UE RODO (np. newslettery, przekazywanie danych do oddziałów w krajach trzecich, przekazywanie podmiotom uczestniczącym w procesie),
 • wykonania ustawowego obowiązku i w konkretnych przypadkach z art. 6 ust. 1 lit c) rozporządzenia UE RODO (np. zgłoszenia do urzędu skarbowego, udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne i dotyczące prawa o ochronie danych osobowych)
 • rozważenia interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia UE RODO (np. informacje reklamowe w stosunku do istniejących partnerów handlowych, przestrzeganie prawa wewnętrznego; występowanie z roszczeniami prawnymi i obrona w ramach sporów prawnych; zapewnienie  bezpieczeństwa i funkcjonowanie systemów IT w spółce DAW SE; zapobieganie czynom karalnym i ich wyjaśnianie; monitorowanie przy zastosowaniu kamer wideo służy gromadzeniu środków dowodowych w przypadku popełnienia czynów karalnych. Służy to ochronie klientów i pracowników oraz poszanowaniu prawa wewnętrznego; środki bezpieczeństwa budynków i instalacji (np. kontrole dostępu).

7. Odbiorcy lub kategoria odbiorców

W celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z zobowiązań zawartych w umowach, Państwa dane osobowe są przekazywane następującym odbiorcom lub kategorii odbiorców:

 • referenci i dysponent danego działu / funkcji
 • banki
 • firmy ubezpieczeniowe
 • zewnętrzni usługodawcy
  • usługodawcy w sektorze IT
  • usługodawcy w zakresie hostingu
  • usługodawcy w zakresie marketingu
  • usługodawcy w zakresie e-procurement
 • firmy logistyczne
 • niszczenie dokumentów
 • inspektor ochrony danych
 • samodzielne oddziały zagraniczne, o ile Państwa zapytanie, dostawa lub oferta dotyczą tych oddziałów
 • controlling/firmy audytujące
 • spółki świadczące usługi biegłych rewidentów
 • urząd skarbowy

8. Przekazywanie danych do kraju trzeciego

Niektóre kraje, na przykład Rosja czy Zjednoczone Emiraty Arabskie są w rozumieniu rozporządzenia UE RODO krajami trzecimi i nie posiadają stosownego ustawodawstwa w zakresie ochrony danych osobowych. Dlatego przekazanie Państwa danych, za pośrednictwem naszej strony internetowej, do kraju trzeciego wymaga uzyskania na to jednoznacznej zgody od Państwa.


9. Okres przechowywania i usuwanie danych osobowych

W celu wywiązania się z naszych zobowiązań wynikających z umowy i uwarunkowań prawnych, dane osobowe przechowujemy przez następujące okresy, o ile nie zachodzi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 I f) rozporządzenia UE RODO, który uzasadniałby dłuższy okres przechowywania danych:

O ile powstanie taka konieczność, dotyczące Państwa dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy przez okres istnienia naszej relacji handlowej, która obejmuje między innymi etap nawiązania stosunków handlowych i realizację umowy. Ponadto podlegamy różnym obowiązkom w zakresie przechowywania i dokumentowania danych, wynikających między innymi z kodeksu handlowego, ordynacji podatkowej, ustawy kredytowej i ustawy o praniu brudnych pieniędzy. Wymagane w nich terminy przechowywania lub dokumentowania danych wynoszą od dwóch do dziesięciu lat.

Okres przechowywania określany jest także w zależności od ustawowych terminów przedawnienia, które zgodnie z § 195 i nast. kodeksu cywilnego (BGB) wynoszą z reguły 3 lata, ale w szczególnych przypadkach nawet trzydzieści lat.

Okresy przedawnienia wynoszą odpowiednio:

 • dane osobowe zawarte w fakturach i rachunkach przetwarzane w związku z realizacją ciążących na administratorze danych obowiązków podatkowo-rachunkowych – 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym dokument został wystawiony, w przypadku odnotowania straty, okres ten może ulec wydłużeniu o ilość lat, w których strata była rozliczana (maksymalnie 5 lat); natomiast w przypadku dokumentów księgowych związanych z amortyzowanym środkiem trwałym, nie mogą zostać one usunięte przed zakończeniem okresu amortyzacji,
 • dane osobowe pracowników na cele wynikające z prawa pracy - 50 lat od dnia ustania zatrudnienia, a dla pracowników zatrudnionych po 01.01.2019 r. 10 lat od dnia ustania zatrudnienia,
 • dane osobowe wynikające z umów cywilnoprawnych zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - do czasu wykonania i rozliczenia umowy, a także przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (okres przedawnienia 2-3 lata w zależności od rodzaju umowy), faktury i rachunki wystawiane przez kontrahentów przechowywane są zaś zgodnie z zasadami dla dokumentacji księgowej,
 • dane osobowe przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą - do czasu cofnięcia udzielonej zgody oraz o ile administrator danych nie będzie posiadał innej przesłanki legalizującej dalsze przetwarzanie danych osobowych przez niego,
 • dane osobowe przetwarzane z uwagi na ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego - do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w tym celu przez osobę, które dane dotyczą.

10. Prawo do informacji, korekty itp.

Możecie Państwo żądać od nas, jako administratora danych osobowych, realizacji przysługujących Państwu praw:

 • prawa do informacji
 • prawa do sprostowania i usunięcia danych
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawa do przenoszenia danych
 • prawa do wniesienia do organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas dotyczących Państwa danych osobowych, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na sposób postępowania z dotyczącymi Państwa danymi osobowymi oraz  
 • prawa do cofnięcia zgody: mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawa sprzeciwu: mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia RODO; w tym także profilowania na podstawie tych przepisów.
  • Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  • Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, dotyczących Państwa danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
  • W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mogą Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

11. Uregulowania dotyczące przetwarzania na zasadzie wzajemności

Jeżeli w celu dalszego przetwarzania wymieniamy między sobą dane dotyczące Państwa lub naszych klientów, np. w ramach realizacji tak zwanych transakcji dropshipping, nie traktujemy tego generalnie jako przetwarzanie na zlecenie lecz jako przekazanie danych, gdyż dane te przetwarzamy w celach własnych, a mianowicie w celu wykonania Państwa lub naszego zobowiązania do realizacji dostawy, i mamy przy tym zapewnioną swobodę wyboru własnych środków. W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa ustalamy następujące reguły przetwarzania danych na zasadzie wzajemności:

• Wykonawca i zleceniodawca są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z postanowieniami rozporządzenia UE (RODO) oraz ewentualnie innych szczególnych norm prawnych.

• Pracowników wykonawcy i zleceniodawcy oraz osoby, którymi wykonawcy i zleceniodawcy posługują się przy realizacji prac, należy zgodnie z art. 29 rozporządzenia UE RODO zobowiązać do poufnego traktowania danych. Jeżeli wykonawca lub zleceniodawca przy przetwarzaniu danych osobowych w ramach realizacji zlecenia korzysta z usług podmiotu przetwarzającego, podmiot przetwarzający musi być starannie wybrany pod kątem zapewnienia przyrzeczonego poziomu ochrony danych i zgodnie z art. 28 rozporządzenia UE RODO odpowiednio zobowiązany i kontrolowany w ramach umowy o przetwarzanie danych. Powyższe obowiązuje także w przypadku, gdy wykonawca i zleceniodawca w celu realizacji Państwa zlecenia korzystają z pomocy osoby trzeciej poprzez przekazanie jej konkretnej funkcji. Zobowiązania wynikające z obowiązku zachowania poufności/umowy o przetwarzanie danych na zlecenie odnoszą się do wszystkich danych jednostkowych dotyczących spraw osobistych i merytorycznych osoby oraz wszystkich środków ochrony podejmowanych wobec tych danych. Wykonawca i zleceniodawca nie mogą w szczególności przetwarzać danych osobowych w sposób nieuprawniony.

• Wykonawca będzie wykorzystywał dane osobowe, które otrzymuje od zleceniodawcy/osoby trzeciej w ramach realizacji zlecenia lub które zbiera we własnym zakresie wyłącznie do celów wykonania zlecenia. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych w tym celu. Korzystanie z danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wspólną realizację zlecenia (zmiana celu) wymaga uzyskania wcześniej od zleceniodawcy odrębnej zgody na piśmie.

• W przypadku przekazania danych osobowych wykonawcy zleceniodawca  zapewnia wykonawcę, że jest do tego uprawniony na podstawie pozwolenia udzielonego zgodnie z rozporządzeniem UE RODO i szczególną normą prawną.

• W przypadku naruszenia tych zobowiązań przez wykonawcę i/lub zleceniodawcę druga strona zastrzega sobie prawo do wystąpienia z tego tytułu z roszczeniem o naprawienie szkody i/lub roszczeniem regresowym.

• W relacji wewnętrznej wykonawca i zleceniodawca odpowiadają tylko w przypadku, gdy naruszenie nastąpiło w zakresie odpowiedzialności danej strony. W przypadku naruszenia w zakresie wspólnej odpowiedzialności obu stron wykonawca i zleceniodawca odpowiadają wobec siebie wzajemnie proporcjonalnie do stopnia zawinienia i/lub odpowiedzialności.

• W przypadku pociągnięcia jednej ze stron do odpowiedzialności przez osobę zainteresowaną lub organ nadzoru (odpowiedzialność cywilna, odszkodowanie, grzywna itp.), mimo iż to druga strona była odpowiedzialna za naruszenie skutkujące powstaniem roszczenia, strona odpowiedzialna musi na pierwsze wezwanie zwolnić z odpowiedzialności stronę, w stosunku do której wystąpiono z roszczeniem.

• Zobowiązania wykonawcy i zleceniodawcy są wiążące także po zakończeniu okresu umowy.


Stan: czerwiec 2019

Cookies