DAW IntegrityLine

Zawsze dążymy do poprawy naszego postępowania, ale czasami polegamy na sygnałach z zewnątrz i wewnątrz, aby zidentyfikować potencjał do poprawy lub nawet potrzebę zmiany. Jeśli masz dla nas jakiekolwiek informacje, które są zgłoszeniem lub informacją o niewłaściwym postępowaniu lub zgodności z przepisami, daj nam znać.

Zachęcamy do przekazywania zgłoszeń i wskazówek, wraz z podaniem nazwiska i danych kontaktowych. Dotyczy to w szczególności naszych pracowników. Zapewniamy, że zgłoszone informacje będą traktowane jako poufne, a osoby zgłaszające nieprawidłowości będą zgodnie z przepisami chronione odpowiednimi środkami.

Ponadto, anonimowe zgłoszenia mogą być również składane za pośrednictwem naszego internetowego systemu whistleblowingowego (DAW IntegrityLine) - w ponad 20 językach. Przychodzące anonimowe zgłoszenia nie mogą być przez nas śledzone. System może być wykorzystywany do zadawania pytań dotyczących zgłoszonych raportów oraz do informowania o podjętych działaniach.

Dalsze informacje na temat DAW IntegrityLine dostępne są bezpośrednio na platformie: daw.integrityline.com


Skargi dotyczące naruszeń praw człowieka lub środowiska naturalnego

Skargi dotyczące ewentualnych naruszeń praw człowieka lub środowiska, jak również zagrożeń dla praw człowieka lub środowiska spowodowanych działalnością naszej firmy, można składać również za pośrednictwem DAW IntegrityLine.

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia godnych warunków pracy i ochrony środowiska - w naszej firmie i w naszym łańcuchu dostaw. Twoja informacja zwrotna pomaga nam zidentyfikować problemy i w razie potrzeby zainicjować działania naprawcze lub ulepszające.

Więcej informacji można znaleźć na stronie daw.integrityline.com oraz w poniższym regulaminie:

Kto może złożyć skargę?

Procedura reklamacyjna jest otwarta dla każdego pracownika naszej firmy oraz zewnętrznych osób trzecich.

Jakiego rodzaju zgłoszenia można składać?

Za pomocą procedury zgłoszeń sygnalistów można zgłaszać wszelkie naruszenia obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych regulacji naszej firmy. Dotyczy to w szczególności informacji o zagrożeniach dla praw człowieka lub środowiska naturalnego, jak również o naruszeniach praw człowieka lub obowiązków środowiskowych, które powstały w wyniku naszej działalności gospodarczej lub działalności gospodarczej jednego z naszych dostawców.

Jak można składać skargi?

Skargi można składać za pośrednictwem naszego internetowego systemu zgłaszania nieprawidłowości pod adresem daw.integrityline.com. Skarga może być złożona w ponad 20 językach i może być złożona anonimowo lub z podaniem tożsamości. Jeśli zgłoszenie jest dokonywane z wykorzystaniem tożsamości, jest to znane tylko osobom, które otrzymują zgłoszenie i podejmują działania następcze. Nawet jeśli zgłoszenie zostanie złożone anonimowo, możliwe jest zadawanie pytań i otrzymywanie informacji o podjętych działaniach za pośrednictwem osobnej, chronionej skrzynki pocztowej. Tożsamość osoby zgłaszającej jest kompleksowo chroniona za pomocą technicznych środków bezpieczeństwa.

Dodatkowo istnieje możliwość otrzymywania porad poprzez specjalną skrzynkę mailową. Jest to compliance@daw.de.

Jak działa procedura składania zgłoszeń?

Wszystkie dochodzenia w sprawie zgłoszeń są prowadzone w sposób niezależny, bezstronny i sprawiedliwy. Działania dochodzeniowe podlegają zasadzie proporcjonalności i muszą w odpowiedni sposób koncentrować się na celu, jakim jest wyjaśnienie faktów. Wszystkie osoby, którym powierzono czynności dochodzeniowe, są zobowiązane do traktowania informacji otrzymanych w ramach dochodzenia wewnętrznego jako poufnych.

Po złożeniu doniesienia każdy sygnalista otrzymuje potwierdzenie odbioru nie później niż siedem dni po otrzymaniu zgłoszenia. Następnie zgłoszenie jest sprawdzane pod kątem wiarygodności. Jeśli zgłoszenie jest wiarygodne, fakty są badane przez dział Governance & Compliance, w razie potrzeby z udziałem odpowiedniego działu specjalistycznego. Fakty dotyczące sprawy są omawiane z sygnalistą.

W przypadku stwierdzenia naruszenia zgodności, zostaną podjęte odpowiednie działania dyscyplinarne lub inne działania naprawcze w celu uniknięcia lub zminimalizowania szkód dla firmy, jej pracowników i/lub klientów oraz w celu zapobieżenia ponownemu naruszeniu.

Zgłoszone kwestie mogą mieć różny zakres i złożoność. Dlatego trudno jest określić ogólnie obowiązujący harmonogram postepowania wyjaśniającego. Dochodzenia wewnętrzne są z reguły prowadzone jak najszybciej i jak najskuteczniej. Osoba zgłaszająca nieprawidłowości zostanie poinformowana o aktualnym stanie dochodzenia i podjętych środkach zaradczych po jego zakończeniu, ale nie później niż trzy miesiące po złożeniu zgłoszenia.

Skuteczność opisanej procedury podlega corocznemu i doraźnemu przeglądowi. W razie potrzeby DAW wprowadzi odpowiednie dostosowania i zmiany w zakresie dostępności i procedury procesu whistleblowingu. W tym celu mile widziane są również informacje zwrotne od sygnalistów.

Osoba kontaktowa w sprawie procedury składania skarg

Dział Governance & Compliance jest centralnie odpowiedzialny za naszą procedurę składania skarg. Pytania i uwagi dotyczące procedury skarg można zgłaszać na stronie compliance@daw.de.

Ochrona przed niekorzystną sytuacją lub karą

Nie tolerujemy w naszej firmie działań odwetowych w rozumieniu retorsji, dyskryminacji i środków dyscyplinarnych wobec osoby, która w dobrej wierze dokonała whistleblowingu. Uważamy odwet na sygnalistach za naruszenie zgodności, które również będzie podlegało sankcjom. W razie potrzeby podejmiemy środki tymczasowe w celu ochrony osoby zgłaszającej nieprawidłowości podczas dochodzenia.

Tego samego oczekujemy od naszych dostawców w odniesieniu do zewnętrznych sygnalistów. Odpowiednie oczekiwania sformułowaliśmy w Kodeksie Dostawcy.

Dokumentacja i publikacja

DAW regularnie publikuje informacje o liczbie otrzymanych skarg dotyczących zagrożeń dla praw człowieka lub środowiska oraz naruszeń obowiązków związanych z prawami człowieka lub środowiskiem, a także o wnioskach wyciągniętych z zawiadomień. Publikacja odbywa się zawsze w formie zanonimizowanej.